UNIVERSITETSSTYRET
UNIVERSITETET I BERGEN

 

 

Møte 24. november 2005

 

 

 

 

PROTOKOLL fra møte i Universitetsstyret 24.11.2005.  Møtet ble holdt i styrerommet, Muséplass 1 og varte fra kl. 0930-1555.

 

Til stede fra Universitetsstyret:

 

Sigmund Grønmo, Dag Aksnes, Michelle Ingrid Greene, Gerd Halmø, Gry Kibsgaard, Gro T. Lie, Anne Lise Ryel, Arne Skauge, Kim E. Størksen, Vigdis Vandvik, Gunnar Öquist.

 

 

Til stede for øvrig:

 

Prorektor Anne Gro V. Salvanes, viserektor for utdanning Berit R. Hanestad og viserektor for internasjonale relasjoner Kjersti Fløttum.

 

Kåre Rommetveit og Sverre Spildo. Kristen Haugland, Mette Myrmell Torrissen, Kjell Bernstrøm, Torny E. Aarbakke og Silje Gripsrud.

Hilde Hvidsten Bretvin, Lene Roska Álen og Mona Viksøy fra Kollegiesekretariatet.

 

 

I

 

Godkjenning av sakliste
Sak 95 ble behandlet etter sak 99 og sak 101 ble handlet før sak 100.  Saklisten ble godkjent med disse endringene.
Saker merket ble* behandlet i lukket møte.

 

 

 

II

 

Protokoll fra møte i Universitetsstyret 27.10.2005 (utsendt i brev av 3.11.2005)
Sak nr. 2005/4117

 

 

 

 

 

Det var ingen merknader til protokollen og den ble godkjent.

 

 

 

 

94

 

Fullmakt- og referatsaker
Oversikt av 16.11.2005
Sak nr. 2005/1819

 

 

 

 

 

Ingen merknader til refererte fullmaktsaker.

 

 

 

95

 

Budsjett/Årsplan 2006
Saksforelegg av 16.11.2005
Sak nr.
2004/11357

 

 

 

 

 

Vedtak:

 

 

1.      Styret vedtar budsjett for fakultetene, avdelingene og til felles formål i 2006 med i alt kroner 1.960.760.000 for den bevilgningsfinansierte virksomheten fordelt som:

 

 

 

 

 

I fakultetenes og avdelingenes tildelinger er det innarbeidet budsjettgrunnlag for intern-fakturering av husleiekostnader og utstyrsmidler. Utgiftsbudsjettet balanseres med tilsvarende inntektsbudsjett.

 

2.      Styret vedtar budsjett for den eksternt finansierte virksomheten på totalt 551 mill. kroner fordelt på de ulike enhetene slik:

 

 

 

 

 

3.      Det legges til rette for at Universitetet i Bergen overtar utdanning innen musikkterapi fra Høgskolen i Sogn og Fjordane.

 

 

 

Dag L. Aksnes la fram følgende alternative forslag til disponering av frie forskningsmidler: Foreslått bevilgning på kr 5, 5 millioner til frie forskningsprosjekt omdisponeres og stilles til disposisjon på grunnlag av forskningsplanene ved fakultetene. Forslaget fikk to stemmer (Gunnar Øquist og Dag L. Aksnes).

 

 

 

 

96

 

Råbudsjett 2007
Saksforelegg av 16.11.2005
Sak nr. 2005/11586

 

 

 

 

 

Vedtak:

 

 

Styret gir rektor og universitetsdirektør fullmakt til å utarbeide forslag til satsingsforslag for 2007 i samsvar med saksdokumentet og de særskilte prioriteringer som er fremkommet i dette møtet.

 

Universitetets endelige budsjettforslag for 2007 forelegges universitetsstyret til behandling 16.2. 2006.

 

 

 

 

97

 

Regnskap pr. 30. september 2005
Saksforelegg av 15.11.2005
Sak nr. 2005/4263

 

 

 

 

 

Vedtak:

 

 

Styret tar regnskapsrapport pr. 30. september 2005 til etterretning.

 

 

 

 

98

 

Utgår

 

 

 

99

 

Fakultetenes forskningsplaner
Saksforelegg av 11.-15.11.2005
Sak nr. 2005/5111

 

 

 

 

 

Vedtak:

 

 

Universitetsstyret slutter seg til Forskningsutvalgets anbefaling om at forskningsplanene i sterkere grad bør bli et strategisk redskap for ressursallokering til forskningen og ber om at forskningsplanene til neste år samkjøres nærmere med budsjettprosessen.

 

 

 

 

100

 

Læringsmiljøhåndbok for studenter ved Universitetet i Bergen
Saksforelegg av 10.11.2005
Sak nr. 2005/6801

 

 

 

 

 

Vedtak:

 

 

Universitetsstyret godkjenner forslaget til ”Læringsmiljøhåndbok for studenter ved Universitetet i Bergen”.

 

 

 

 

101

 

Evaluering og effektmåling av studentrekruttering
Saksforelegg av 11.11.2005.

Christen Soleim gav en presentasjon av saken.
Sak nr. 2004/10078

 

 

 

 

 

Vedtak:

 

 

Universitetsstyret tar saken til orientering og slutter seg til Universitetsdirektørens kommentarer.

 

 

 

 

102

 

Masterprogram i demokratibygging
Saksforelegg av 8.11.2005
Sak nr. 2005/4966

 

 

 

 

 

Vedtak:

 

 

Styret godkjenner etablering av et nytt erfaringsbasert Masterprogram i demokratibygging.

 

Tilbudet forutsettes finansiert gjennom egenbetaling.

 

 

 

 

103

 

Teknologiutdanning på Vestlandet
Saksforelegg av 10.-15.11.2005
Sak nr. 2005/2463

 

 

 

 

 

Vedtak:

 

 

Universitetsstyret tar saken til orientering og vil uttrykke sin tilfredshet med det etablerte samarbeidet.

 

 

 

 

104

 

Etter- og videreutdanning ved UiB
Saksforelegg av 1.11.2005
Sak nr. 2005/11443

 

 

 

 

 

Vedtak:

 

 

Styret tar saken til etterretning.

 

 

 

 

105

 

Overgangsordninger i f.m. universitets- og høyskoleloven - Delegering
Saksforelegg av 3.-8.11.2005
Sak nr. 2003/8485

 

 

 

 

 

Vedtak:

 

 

1.      Rektor og universitetsdirektør får fullmakt til å foreta de nødvendige tilpasninger i gjeldende reglementer og annet regelverk fastsatt av Universitetsstyret med hjemmel i tidligere lov og forskrifter, slik at disse blir i samsvar med universitets- og høyskoleloven av 1.04. 05 og forskrifter gitt med hjemmel i denne.

2.      Gjeldende regelverk med de omtalte tilpasninger forlenges utover 1.01.06.

3.      Styret forutsetter at det arbeides videre med sikte på en mer gjennomgripende revisjon av det samlede regelverk og at de enkelte reglementer legges frem for styret etter hvert.

 

 

 

 

106

 

Div. referater o.l.
Saksforelegg av 9.-14.11.2005
Sak nr. 2005/1757

 

 

 

 

 

Styret tok saken til orientering.

 

 

 

107*

 

Mål og resultatkrav 2006 – Universitetsdirektøren – Unntatt offentlighet
Saksforelegg av 14.11.2005
Sak nr. 2005/11511

 

 

 

 

 

Vedtak:

 

 

Styret slutter seg til rektors forslag til mål og resultatkrav for universitetsdirektøren for perioden 2005-2006, med de merknader som framkom i møtet. Rektor får fullmakt til å foreta den endelige utformingen av dokumentet, basert på styrets merknader. I løpet av 2006 vil styret komme tilbake til en nærmere drøfting av universitetsdirektørens oppgaver.

 

 

 

108*

 

Status for etablering av farmasi. Forlenga tilsetjing av fagleg koordinator – Ikkje offentleg
Saksframlegg av 8.11.2005
Sak nr. 2005/7491

 

 

 

 

 

Vedtak:

 

 

1. Styret forlengar Svein Haaviks funksjon som fagleg koordinator i farmasi fram til 31.8.2011.

2. Styret tek elles saka om status for farmasi til orientering.

 

 

 

 

109*

 

Søknader om opprykk til professor etter kompetanse – Mindretallsanke.  Unntatt offentlighet
Saksforelegg av 14.11.2005
Sak nr. 2004/9030

 

 

 

 

 

Vedtak:

 

 

Universitetsstyret godkjenner bedømmelsen.

 

 

 

110*

a)

Spørsmål

 

 

Gro T. Lie stilte spørsmål om planene for organisering av utviklingsrelatert forskning.

 

 

 

 

 

Forskningsdirektør Kristen Haugland gav en kort orientering om status i saken.

 

 

 

 

b)

Orienteringer

 

 

Rektor orienterte om:

  • Utdeling av Holbergprisen som finner sted i uke 48.
  • Tildeling av Forskningsrådets formidlingspris til Terje Tvedt.
  • Representantskapsmøte i Universitets- og høgskolerådet i Stavanger, hvor bl.a Diakonissehjemmets høyskole og Menighetsfakultetet ble tatt opp i rådet.
  • Besøk fra statssekretæren i Kunnskapsdepartementet.

 

 

 

 

 

Eventuelt

 

 

Ingen saker under eventuelt.

 

 

 

 

25.11-16.12.2005/mv-hhb