UNIVERSITETSSTYRET
UNIVERSITETET I BERGEN

 

 

PROTOKOLL fra møte i Universitetsstyret 27.10.2005.  Møtet ble holdt Fleischer’s Hotel, Voss og varte fra kl. 1030-1500.

 

Til stede fra Universitetsstyret:

 

Sigmund Grønmo, Dag L. Aksnes, Michelle I. Greene, Gry Kibsgaard, Gro T. Lie, Kim E. Størksen, Vigdis Vandvik, Arno Vigmostad

 

 

Forfall:

Gerd Halmø, Anne Lise Ryel, Arne Skauge, Gunnar Öquist

 

 

Til stede for øvrig:

 

Prorektor Anne Gro V. Salvanes, viserektor Berit R. Hanestad og viserektor Kjersti Fløttum.

 

Kåre Rommetveit, Kjell Bernstrøm Kristen Haugland, Mette M. Torrissen og Torny E. Aarbakke.

Hilde Hvidsten Bretvin, Per Gunnar Hillesøy, Lene R. Aalén og Mona Viksøy fra Kollegiesekretariatet.

 

I

 

Godkjenning av sakliste
Saklisten ble godkjent. Ingen saker meldt under eventuelt.
Saker merket med * ble behandlet i lukket møte

 

 

 

II

 

Protokoll fra møte i Universitetsstyret 15.9.2005. (utsendt i brev av 22.9.2005)
Sak nr. 2005/4117 A

 

 

 

 

 

Gry Kibsgaard er ført inn på deltakerlisten og protokollen ble godkjent med denne endringen.

 

 

 

 

80

 

Fullmakt- og referatsaker
Oversikt av 18.10.2005
Sak nr. 2005/1819 A

 

 

 

 

 

Ingen merknader til refererte fullmaktsaker.

 

 

 

 

81

 

Regnskap pr. 31. august 2005 - Tertialregnskap
Saksforelegg av 17.10.2005
Sak nr. 2005/4263 A

 

 

 

 

 

Vedtak:

 

 

Styret tar regnskapsrapport pr. 31. august 2005 til etterretning.

 

 

 

 

82

 

Budsjett 2006. Strategiske prioriteringer

Saksforelegg av 19.10.2005
Sak nr. 2004/11357 A

 

 

 

 

 

Vedtak:

 

 

Styret slutter seg til universitetsdirektørens vurderinger, med de merknader som fremkom i møtet. På dette grunnlag bes universitetsdirektøren om å utarbeide et endelig forslag til intern budsjettfordeling.

 

 

 

 

83

 

Utdanningsmelding for Universitetet i Bergen for studieåret 2004-2005  Saksframlegg av 5.10.2005
Sak nr. 2005/5536 A

 

 

 

 

 

Vedtak:

 

 

1.      Styret vedtar framlegget til Utdanningsmelding for studieåret 2004-05 med dei merknader som kom fram under behandlinga av saka.

2.      På grunnlag av innstilling frå Utdanningsutvalet ber Styret om at ein prioriterer å arbeide vidare med:

 

- tiltak for å betre gjennomføringa på høgare grads nivå

- det fysiske læringsmiljøet, herunder betre tilgangen til grupperom

- vurdering og utvikling av metodane for studentevaluering av undervisning

- vurdere balansen mellom dei ulike delane av førstemesterstudiet

 

 

 

 

84

 

Resultatrapport om utdanning 2004-2005 
Saksframlegg av 10.10.2005
Sak nr. 2005/4178

 

 

 

 

 

Vedtak:

 

 

Styret viser til dei gode resultata som er oppnådd ved Det matematisk-naturvitskaplege fakultet etter at det er innført frist for innlevering av masteroppgåver.

.

Styret tek elles resultatrapporten om utdanning 2004-05 til orientering.

 

 

 

 

85

 

Godkjenning av nye studieprogram
Saksforelegg av 12.-17.10.2005
Sak nr. 2005/10510 A

 

 

 

 

 

Vedtak:

 

 

1.      Med hjemmel i § 3, første ledd i Reglement for gradsstudier ved Universitetet i Bergen godkjenner Universitetsstyret opprettelsen av følgende nye studieprogram:

 

·             Bachelorprogram i Latinamerikastudier

·             Bachelorprogram i kognitiv vitenskap

·             Mastergrad i medievitenskap, studieretning film

·             Bachelor i matematiske fag

·             Bachelor i miljø- og ressursfag, studieretning kystsoneforvaltning

 

2.          Følgende fag legges ned/slås sammen, jfr pkt 1:

 

·             Bachelor i matematikk og Bachelor i matematikk og statistikk

·             Bachelor i kystsoneforvaltning

·             Studieretningen Naturressursforvaltning/Matematisk modellering i studieprogrammet Informatikk, matematikk og økonomi

 

3.     Følgende forslag behandles i forbindelse med høstens budsjettfordeling for 2006:

 

§             Opprettelse av masterprogram i arbeids- og organisasjonspsykologi

 

§             Opprettelse av master i helsefag - studieretning i genetisk veiledning.

 

 

 

 

86

 

Studentopptak og frammøte hausten 2005
Saksframlegg av 04.10.2005
Sak nr. 2005/7878 A

 

 

 

 

 

Vedtak:

 

 

Styret tek saka til orientering.

 

 

 

87

 

Innovasjon og entreprenørskap i Hordaland
Saksforelegg av 4.-19.10.2005
Sak nr. 2004/11744 A

 

 

 

 

 

Vedtak:

 

 

1.      Universitetsstyret slutter seg til forslaget om å tildele hovedansvaret for et prosjekt som skal tilrettelegge for et helhetlig tilbud knyttet til utdanning i innovasjon og entreprenørskap til Høgskolen i Bergen.

 

2.      Før prosjektet startes opp opprettes en styringsgruppe for prosjektet, hvor deltakende institusjoner er representert. Styringsgruppen bes innen 31. desember utarbeide en klar målsetting for og forslag til videre styring av prosjektet, samt forslag til budsjett, som kan legges fram for de medvirkende parter til godkjenning.

 

3.      En forutsetter at tilrådingene i arbeidsgruppens rapport, innspillene fra høringsinstansene og merknadene fra Styret tas med i det videre arbeidet.

 

 

 

 

88

 

Kvalitetssikringssystem – Behandling av personopplysninger
Saksforelegg av 7.10.2005
Sak nr. 2004/10204 A

 

 

 

 

 

Vedtak:

 

 

1.   Styret godkjenner at overordnede strategi- og måldokument for behandling av personopplysninger som ledd i forskning og i administrative system gjøres gjeldende for UiB.

 

2.      Styret har merket seg at det arbeides videre med retningslinjer for behandling av personopplysninger.

 

3.      Styret har merket seg at dokumentene legges ut på universitetets intranettsider som informasjon til enhetene.

 

 

 

 

89

 

Tilsettingsutvalg ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Saksforelegg av 7.-17.10.2005
Sak nr. 2005/9156

 

 

 

 

 

Vedtak:

 

 

Vedtaket i Det samfunnsvitenskapelige fakultets styre om oppretting av et tilsettingsutvalg godkjennes, likevel slik at fakultetet bes justere mandatet i samsvar med merknadene fra universitetsdirektøren.

 

 

 

 

90

 

Holbergprisen 2005 - Statusrapport
Saksforelegg av 17.10.2005. Det ble delt ut diverse brosjyremateriell om Holbergprisen i møtet.
Sak nr. 2003/5809 A

 

 

 

 

 

Vedtak:

 

 

Universitetsstyret tar den fremlagte Statusrapport fra Holbergprisen til orientering og forlenger fullmakten til Holbergprisens styre.

 

 

 

 

91

 

Diverse orienteringssaker:

 

 

 

 

a)

Bruk av rekrutteringsstillinger
Saksforelegg av 20.10.2005
Sak nr. 2005/10572 A

 

 

 

 

b)

Orientering om Sentre for fremragende forskning – Søknader til prekvalifiseringsrunden
Saksforelegg av 12.10.2005
Sak nr. 2005/10070 A

 

 

 

 

c)

Diverse referater o.l.
Saksforelegg av 10.-12.10.2005
Sak nr. 2005/1757 A

 

 

 

 

 

Styret tok sakene til orientering

 

 

 

92*

 

Instituttleder ved Institutt for samfunnsmedisin – Åremålstilsetting
Unntatt offentlighet
Saksforelegg av 18.10.2005
Sak nr. 2005/7578 A

 

 

 

 

 

Vedtak:

 

 

Førsteamanuensis dr. philos Anne Kjersti Daltveit ansettes i samsvar med universitetslovens § 11-1 som instituttleder ved Institutt for samfunnsmedisinske fag i perioden 01.11. 2005 – 01.01.2007.

 

 

 

93

a)

Orienteringer

 

 

 

 

 

Rommetveit orienterte om statsbudsjettet, forventet tilleggsproposisjon fra den nye Regjeringen og situasjonen for odontologibygget.

 

 

 

 

b)*

Spørsmål

 

 

Ingen spørsmål.

 

 

 

 

 

Eventuelt

 

 

Ingen saker under eventuelt.

 

 

 

 

 

 

31.10.-2.11.2005/mv