UNIVERSITETSSTYRET
UNIVERSITETET I BERGEN

 

 

PROTOKOLL fra møte i Universitetsstyret 15.9.2005.  Møtet ble holdt i styrerommet, Muséplass 1 og varte fra kl. 0930-1430.

 

Til stede fra Universitetsstyret:

 

Sigmund Grønmo, Michelle Ingrid Greene, Gerd Halmø, Alfred Halstensen, Gry Kibsgaard, Gro T. Lie, Anne Lise Ryel, Kim E. Størksen, Vigdis Vandvik, Arno Vigmostad

 

 

Forfall:

Dag Aksnes, Arne Skauge, Gunnar Öquist.

 

 

Til stede for øvrig:

 

Prorektor Anne Gro V. Salvanes, viserektor for utdanning Berit R. Hanestad og viserektor for internasjonale relasjoner Kjersti Fløttum.

 

Kåre Rommetveit og Sverre Spildo.  Hilde Hvidsten Bretvin, Per Gunnar Hillsøy, Lene Roska Aalén og Mona Viksøy fra Kollegiesekretariatet.  Torny E. Aarbakke og Silje Gripsrud fra Formidlingsavdelingen.  Kristen Haugland fra Forskningsavdelingen, Mette Myrmell Torrissen fra Utdanningsavdelingen og Kjell Bernstrøm fra Personal- og økonomiavdelingen.

 

 

I

 

Godkjenning av sakliste
Ingen merknader til saklisten og den ble godkjent. Ingen saker ble meldt under eventuelt.

Saker merket * ble behandlet i lukket møte.

 

 

 

II

 

Protokoll fra møte i Universitetsstyret 9.6.2005 (utsendt i brev av 28.6.2005)
Sak nr. 2005/4117 A

 

 

 

 

 

Det var ingen merknader til protokollen og den ble godkjent.

 

 

 

 

63

 

Fullmakt- og referatsaker

Oversikt av 5.-7.9.2005
Sak nr. 2005/1819 A

 

 

 

 

 

Ingen merknader til refererte fullmaktsaker.

 

 

 

 

64

 

Konstituering av det nye Universitetsstyret
Saksforelegg av 26.-30.8.2005
Sak nr. 2005/2700 A

 

 

 

 

 

 

Vedtak:

 

 

1.      Styret tar de foretatte oppnevninger til de faste utvalgene til etterretning.

 

2.      Styret slutter seg til følgende møteplan for året 2006:

 

16.2., 30.3., 15.6.,

14.9., 25.-26.10., 23.11.

 

3.      Styret tar opplysningene om gjeldende honorarsatser til styremedlemmene til orientering.

 

 

 

 

65

 

Avviksrapportering per 1. halvår
Saksforelegg av 5.9.2004
Sak nr. 2004/11357 A

 

 

 

 

 

Vedtak:

 

 

Styret tar universitetsdirektørens avviksrapport for første halvår 2005 til etterretning.

 

 

 

 

66

 

Regnskap 31. juli 2005
Saksforelegg av 5.9.2005
Sak nr. 2005/4263 A

 

 

 

 

 

Vedtak:

 

 

Styret tar regnskapsrapport pr. 31. juli 2005 til etterretning.

 

 

 

 

67

 

Budsjettfordeling 2006 – Strategiske prioriteringer
(Budsjettprosessen og resultatrapportering – muntlige orienteringer)
Saksforelegg av 5.9.2005
Sak nr. 2004/11357 A

 

 

 

 

 

Vedtak:

 

 

På bakgrunn av styrets diskusjon bes universitetsdirektøren om å arbeide videre med budsjettet slik at det kan presenteres i en mer konkret form i styrets oktobermøte.

 

 

 

 

68

 

Styrets ansvar knyttet til økonomiforvaltningen. Oppdatering av UiBs hovedregler for økonomiforvaltning
Saksforelegg av 30.8.2005
Sak nr. 2003/4160 A

 

 

 

 

 

Vedtak:

 

 

1.      Universitetsstyret vedtar nye hovedregler for økonomiforvaltningen ved Universitetet i Bergen.

2.      Universitetsstyret tar ”Hovedinstruks fra Utdannings- og forskningsdepartementet om økonomiforvaltningen ved universiteter og høyskoler” til etterretning.

 

 

 

 

69*

 

Eventuell overføring av musikkterapi fra HSF til UiB
Saksforelegg av 6.9.2005
Sak nr. 2005/3829 A

 

 

 

 

 

Vedtak:

 

 

Styret gir universitetsdirektøren fullmakt til å forhandle frem en avtale der fagmiljøet innen musikkterapi overflyttes fra Høgskulen i Sogn og Fjordane til UiB v/ Griegakademiet.

 

 

 

 

70

 

Justerte retningslinjer for intern revisjon
Saksforelegg av 18.7-30.8.2005
Sak nr. 2005/8993 A

 

 

 

 

 

Vedtak:

 

 

Styret tar saken til orientering.

 

 

 

 

71

 

Rapporter om arbeidet i Læringsmiljøutvalget og i Utdanningsutvalget
Saksforelegg av 1.9.2005
Sak nr. 2005/6912 A

 

 

 

 

 

Vedtak:

 

 

1.      Styret tar rapporten fra Læringsmiljøutvalget til orientering.

2.      Styret har merket seg egenevalueringen fra Utdanningsutvalget og godkjenner at tidligere punkt 4 i mandatet forskyves til nytt pkt 3 og endres slik det går frem av saksforelegget.

 

Øvrige forslag til endringer i mandatet vil en komme tilbake til.

 

 

 

 

72

 

Orientering om studiegjennomføring
Saksforelegg av 2.9.2005. Tilleggsnotat av 15.9.2005 ble delt ut i møtet. Sak nr. 2005/8881 A

 

 

 

 

 

Vedtak:

 

 

Styret tek saka til orientering.

 

 

 

 

73

 

Master- og doktorgradsarbeider – Tilgjengelighet og klausulering Saksforelegg av 1.9.2005
Sak nr. 2003/8002 A

 

 

 

 

 

 

Vedtak:

 

 

1.      Reglene om ”Innsynsforbud i og klausulering av mastergradsoppgaver ved Universitetet i Bergen” vedtas i samsvar med det framlagte forslaget.

 

2.      Reglene settes i kraft fra 01.07.2006.

 

 

 

 

74

 

Innføring av miljøledelse og etablering av prosjektet ”Grønt universitet”
Saksforelegg av 1.9.2005
Sak nr. 2005/7947 A

 

 

 

 

 

Vedtak:

 

 

Styret tar opprettelsen av prosjektet ”Grønt universitet” til orientering og ber om å bli holdt orientert om fremdriften i de ulike fasene i prosjektet.

 

 

 

 

75

 

Delegering av myndighet i saker om tilsetting i professorat
Saksforelegg av 2.-5.9.2005
Sak nr. 2005/8999 A

 

 

 

 

 

Vedtak:

 

 

1.      Med hjemmel i universitets- og høysksolelovens § 6-3 (1) delegerer Universitetsstyret avgjørelsesmyndighet til fakultetene i følgende saker.

 

a.      oppnevne sakkyndig komité og foreta tilsetting i professorat (utlyste stillinger)

b.      godkjenne bedømmingen i saker om opprykk til professor

c.      gjøre vedtak om opprykk til professor

d.      avgjøre permisjonssøknader

 

2.      I saker hvor det ikke foreligger enstemmighet i fakultetsstyret har mindretallet anledning til å bringe saken inn for universitetsstyret.  Fakultetsstyret skal også legge saken frem for universitetsstyret til avgjørelse, dersom saken reiser prinsipielle spørsmål av institusjonell betydning, eller får virkning for tverrfaglige og interfakultære samarbeid, eller for forholdet til eksterne samarbeidsparter.

 

 

Ordningen trer i kraft fra 01.10.2005.

 

 

 

 

76

 

Administrative IT-løsninger
Saksforelegg av 29.8.2005
Sak nr. 2005/8748 A

 

 

 

 

 

Vedtak:

 

 

Universitetsstyret tar saken til orientering.

 

 

 

 

 

77

 

Bergen Vitensenter AS
Saksforelegg av 1.9.2005
Sak nr. 2005/8883 A

 

 

 

 

 

Vedtak:

 

 

Styret slutter seg til at Universitetet i Bergen går inn i Bergen Vitensenter AS med en eierandel på 18% av aksjene.

 

 

 

 

78

 

Diverse orienteringssaker:

 

 

 

 

a)

Status for UiBs intranett
Saksforelegg av 6.9.2005
Sak nr. 2003/3849 A

 

 

 

 

b)

Div. referater o.l.
Saksforelegg av 31.8.-2.9.2005
Sak nr. 2005/1757 A

 

 

 

 

 

Styret tok sakene til orientering.

 

 

 

 

79*

a)

Spørsmål

 

 

 

 

 

Gro T. Lie stilte spørsmål om prosedyrer for oppnevnelser av styremedlemmer til styrene for nye fondsmidler og for vilkår og prosedyrer for utdeling av midler til yngre forskere o.l.

 

Kåre Rommetveit orienterte om dettet og gikk samtidig inn på de ulike gavene fra Trond Mohn, i alt 450 millioner kroner.  Det er opprettet stiftelser med egne styrer til å forvalte disse. I tillegg har Utdannings- og forskningsdepartementet forpliktet seg til å supplere gavene med et beløp tilsvarende 25 % av verdien.

 

Rommetveit gav i tillegg en kort orientering om hva midlene skal brukes til.

 

 

 

 

b)

Orienteringer

 

 

 

 

 

Ingen orienteringer utover det som ble gitt under a.

 

 

 

 

 

Eventuelt

 

 

 

 

 

Ingen saker meldt under eventuelt.

 

 

22.9.2005/mv