UNIVERSITETSSTYRET
UNIVERSITETET I BERGEN

 

PROTOKOLL fra møte i Universitetsstyret 9.6.2005.  Møtet ble holdt i styrerommet,
Muséplass 1 og varte fra kl. 0930-1400.

 

Til stede fra Universitetsstyret:

 

Kirsti Koch Christensen, Rune Nilsen, Kari Blom, Jette Christensen, Ingvild Gilhus, Alfred Halstensen, Thelma Kraft, Kjetil Nygård, Karen Melvær, Margareth Øvrum (fra sak 51)

 

 

Forfall:

Anne Lise Ryel, Arne Skauge, Gunnar Öquist

 

 

Til stede for øvrig:

 

Kåre Rommetveit og Sverre Spildo.  Hilde Hvidsten Bretvin og Per Gunnar Hillesøy fra Kollegiesekretariatet.  Torny Aarbakke og Silje Gripsrud fra Formidlingsavdelingen.  Nye styremedlemmer og nye prorektor/viserektorer

 

 

I

 

Godkjenning av sakliste
Ingen merknader til saklisten og den ble godkjent. En sak ble meldt under eventuelt.

Saker merket med * ble behandlet i lukket møte.

 

 

 

II

 

Protokoll fra møte i Universitetsstyret 28.4.2005 (utsendt i brev av 18.5.2005)
Sak nr. 2005/4117 A

 

 

 

 

 

Det var ingen merknader til protokollen og den ble godkjent.

 

 

 

 

37

 

Fullmakt- og referatsaker
Oversikt av 1.6.2005
Sak nr. 2005/1819 A

 

 

 

 

 

Ingen merknader til saker avgjort etter fullmakt.

 

 

 

 

38

 

Regnskap pr 30. april 2005 - Tertialregnskap
Saksforelegg av 27.05.2005
Sak nr. 2005/4263 A

 

 

 

 

 

Vedtak:

 

 

Styret tok regnskapsrapport pr. 30. april 2005 til etterretning.

 

 

 

 

39

 

Hovedregler for økonomiforvaltningen ved UiB - Oppdatering
Saksforelegg av 27.5.2005
Sak nr. 2003/4160 A

 

 

 

 

 

Vedtak:

 

 

Universitetsstyret vedtok nye hovedregler for økonomiforvaltningen ved Universitetet i Bergen.

 

 

 

40

 

Retningslinjer for samarbeid med andre rettssubjekt og forvaltning av statens eierinteresser
Saksforelegg av 27.5.2005
Sak nr. 2002/5243 A

 

 

 

 

 

Vedtak:

 

 

Styret godkjente Retningslinjer for samarbeid med andre rettssubjekt og forvaltning av statens eierinteresser.

 

 

 

 

41*

 

Vedr. Riksrevisjonens merknader til regnskapet for 2004 – Unntatt offentlighet
Saksforelegg av 27.5.2005
Sak nr. 2003/10917 A

 

 

 

 

 

Vedtak:

 

 

Styret tok brevet fra Riksrevisjonen til orientering.

 

 

 

 

42

 

Endelig årsrapport for regnskapsåret 2004
Saksforelegg av 24.5.2005
Sak nr. 2005/1874 A

 

 

 

 

 

Vedtak:

 

 

Styret godkjente endelig årsrapport bestående av Årsregnskap og Styrets beretning, for regnskapsåret 2004.

 

 

 

 

43

 

Budsjett 2005. Resultatmodell for forskning
Saksforelegg av 27.5.2005
Sak nr. 2005/5760 A

 

 

 

 

 

Styret tok saken til orientering.

 

 

 

44

 

Omstilling av universitetets administrative og tekniske funksjoner - Statusrapport
Saksforelegg av 01.06.05
Sak nr.  2002/7739 A

 

 

 

 

 

Vedtak:

 

 

Styret tok saken til etterretning og ba om at arbeidet med omstilling av de administrative og tekniske støttefunksjonene fortsetter i tråd med retningslinjene som er lagt til grunn i sak 29/04.

 

 

 

 

45

 

Statusrapport for lokalt HMS-arbeid ved Universitetet i Bergen 2004
Saksforelegg av 23.5.2005
Sak nr. 2004/10441 A

 

 

 

 

 

Vedtak:

 

 

Styret tok Statusrapport for lokalt HMS-arbeid ved Universitet i Bergen 2004 til etterretning og har merket seg den positive utviklingen i HMS-arbeidet.

 

 

 

 

46

 

Utviklingsrelatert forskning ved Universitet i Bergen
Saksforelegg av 7.6.2005
Sak nr. 2005/5087 A

 

 

 

 

 

Vedtak:

 

 

1.      Universitetsstyret legger til grunn at den utviklingsrelaterte forskningen er bredt forankret i de ulike disipliner og fag og i universitetets faglige prioriteringer.

2.      Styret anbefaler at det opprettes en avdeling for utviklingsforskning i Unifob AS.

3.      Styret forutsetter at etablering av én ny avdeling i Unifob får tilslutning fra fakultetene og at avdelingen betjener hele bredden i den eksternt finansierte prosjektporteføljen innen utviklingsrelatert forskning ved UiB.

4.      SIH etableres som institutt ved Det medisinske fakultet.

 

 

 

Alfred Halstensen fremmet følgende alternative forslag til pkt 2:

”Universitetsstyret anbefaler at utviklingsforskning legges til en av de eksisterende avdelinger i Unifob AS.”

Forslaget fikk en stemme. Halstensen stemte også mot pkt 3.

Pkt 1 og 4 ble enstemmig vedtatt.

 

 

 

 

47

 

Studentarealer
Saksforelegg av 25.-31.5.2005
Sak nr. 2004/5440 A

 

 

 

 

 

Vedtak:

 

 

1.      Styret tar universitetsdirektørens redegjørelse om bruk av universitetsarealer for studentsosiale formål, og bruk av Nygårdsgaten 1B til studentkulturelle formål og kontorer til orientering.

 

2.      Styret ber universitetsdirektøren arbeide videre med DAK II ved å

a.                  Fremme byggesøknad ut fra foreliggende prospekt

b.                  Arbeide videre med å få frem en finansieringsplan som skissert foran.

3.      Styret bevilger inntil NOK 15 millioner til videreføring av dette arbeidet.

 

 

 

 

48

 

Strategisk plan 2005-2010 for forskning, utdanning og formidling ved Universitetet i Bergen

Saksforelegg av 20.-26.5.2005
Sak nr. 2005/5750 A

 

 

 

 

 

Vedtak:

 

 

Universitetsstyret godkjente Strategisk plan for Universitetet i Bergen 2005 – 2010 og gav rektor fullmakt til å ferdigstille dokumentet i tråd med de innspill som kom i møtet.

 

 

 

 

49

 

Status for oppfølging av forskningsstrategien – Faglige satsinger og målsettinger
Saksforelegg av 30.5.2005
Sak nr. 2004/363 A

 

 

 

 

 

Vedtak:

 

 

Styret tok statusrapporten til etterretning.

 

 

 

50

 

Forskerskoler ved Universitetet i Bergen
Saksforelegg av 24.5.2005
Sak nr. 2004/11299 A

 

 

 

 

 

Vedtak:

 

 

1.           Styret tar oversikten over etablerte og planlagte forskerskoler til orientering og imøteser arbeidet med å etablere flere forskerskoler ved UiB.

 

2.           Styret ber om en ny orientering om forskerskoler innen 2 år, herunder forslag til et opplegg for evaluering av ordningen.

 

 

 

 

51

 

Studentbarometeret og andre mål for studenttilfredshet
Saksforelegg av 20.5.2005
Sak nr. 2004/5348 A

 

 

 

 

 

Vedtak:

 

 

Universitetsstyret tok saken til orientering.

 

 

 

 

52

 

Revidering og bedring av timeplanlegging ved UiB
Saksforelegg av 20.5.2005
Sak nr. 2005/1912 A

 

 

 

 

 

Vedtak:

 

 

Universitetsstyret tar saken til orientering, men ber om at fristen vurderes på ny.

 

 

 

 

53

 

Språkpolitikk i undervisningssamanheng
Saksframlegg av 25.5.2005
Sak nr. 2005/5751 A

 

 

 

 

 

Vedtak:

 

 

Styret tek saka til orientering.

 

 

 

54

 

Utfyllande retningslinjer for tverrfakultære studieprogram
Saksframlegg av 20.-25.5.2005
Sak nr. 2005/2031 A

 

 

 

 

 

Vedtak:

 

 

Styret tek saka til orientering.

 

 

 

 

55

 

Endringer i de sentrale studiereglementene
Saksforelegg av 25.5.2005
Sak nr. 2005/3744 A

 

 

 

 

 

Vedtak:

 

 

1.      Endringene i ”Reglement for opptak, studier og eksamen ved Universitetet i Bergen” og i ”Reglement for gradsstudier ved Universitetet i Bergen” vedtas i samsvar med universitetsdirektørens forslag.

 

2.      Nytt ”Reglement for førstesemesterstudier ved Universitetet i Bergen” vedtas i samsvar med universitetsdirektørens forslag.

 

3.      Rektor og universitetsdirektør gis i fellesskap fullmakt til å vedta utfyllende regler om bortfall av studierett på hovedfag/mastergrad for studenter opptatt i 2001 eller tidligere, i samsvar med prinsippene som er skissert i styresak 27/2005.

 

4.      Vedtakene i punkt 1 og 2 ovenfor trer i kraft fra 1. august 2005.

 

5.      Styret tar ellers saken til orientering.

 

 

 

Pkt 1. Forslag fra Jette Christensen om at i § 9c, 2. setning i opptaks-, studie- og eksamensreglementet skulle ”kan” erstattes med ”bør”. 

Forslaget fikk tre stemmer (Ingvild Gilhus, Jette Christensen og Kjetil Nygård)

 

 

 

 

56

 

Søknad om dispensasjon fra Reglement for fakultetsorganene
Saksforelegg av 13.5.2005
Sak nr. 2005/2574 A

 

 

 

 

 

Vedtak:

 

 

Med utgangspunkt i § 2, siste ledd i Forskrift for fakultetsorganene, godkjenner Universitetsstyret at fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet får en sammensetning i samsvar med fakultetets forslag av 2.05.05.  Dispensasjonen gjelder til 1.08.06 eller til en eventuell tidligere endring i fakultetsstrukturen.

 

 

 

 

57*

 

Tilsetting av instituttledere ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet - Åremålstilsettinger

 

 

 

 

a)

Instituttleder ved Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap Saksforelegg av 31.5.2005
Sak nr. 2005/3961

 

 

 

 

 

Vedtak:

 

 

Universitetsstyret tilsetter professor Ivar A. Bleiklie som instituttleder på åremål ved Institutt for administrasjon- og organisasjonsvitenskap fra 01.08.05 i samsvar med universitetsloven § 30a.

 

 

 

 

 

b)

Instituttleder ved Institutt for geografi
Saksforelegg av 11.5.2005
Sak nr. 2005/1489

 

 

 

 

 

Vedtak:

 

 

Universitetsstyret tilsetter professor Anders Lundberg som instituttleder på åremål ved Institutt for geografi fra 01.08.05 i samsvar med universitetsloven § 30a.

 

 

 

 

 

c)

Instituttleder ved Institutt for sammenliknende politikk
Saksforelegg av 31.5.2005
Sak nr. 2005/3768

 

 

 

 

 

Vedtak:

 

 

Universitetsstyret tilsetter professor Lars Svåsand som instituttleder på åremål ved Institutt for sammenliknende politikk fra 01.08.05 i samsvar med universitetsloven § 30a.

 

 

 

 

 

d)

Instituttleder ved Institutt for sosialantropologi
Saksforelegg av 11.5.2005
Sak nr. 2005/3657

 

 

 

 

 

Vedtak:

 

 

Universitetsstyret tilsetter professor Ørnulf Guldbrandsen som instituttleder på åremål ved Institutt for sosialantropologi fra 01.08.05 i samsvar med universitetsloven § 30a.

 

 

 

 

 

e)

Instituttleder ved Institutt for økonomi
Saksforelegg av 31.5.2005
Sak nr. 2005/3696

 

 

 

 

 

Vedtak:

 

 

Universitetsstyret tilsetter professor Espen Bratberg som instituttleder på åremål ved Institutt for økonomi fra 01.08.05 i samsvar med universitetsloven § 30a.

 

 

 

 

 

f)

Instituttleder ved Sosiologisk institutt
Saksforelegg av 11.5.2005
Sak nr. 2005/3769

 

 

 

 

 

Vedtak:

 

 

Universitetsstyret tilsetter professor Olav Korsnes som instituttleder på åremål ved Institutt for geografi fra 01.08.05 i samsvar med universitetsloven § 30a.

 

 

 

 

58*

 

Tilsetting av instituttledere ved Det medisinske fakultet – Åremålstilsettinger

 

 

 

 

 

Gilhus og Halstensen fratrådde.

 

 

 

 

a)

Instituttleder ved Institutt for biomedisin
Saksforelegg av 23.5.2005
Sak nr. 2005/2038

 

 

 

 

 

Vedtak:

 

 

Professor Rolf K. Reed ansettes i samsvar med universitetslovens § 30a. som instituttleder ved Institutt for biomedisin for en periode for fire år fra 01.08.2005.

 

 

 

 

 

b)

Instituttleder ved Gades institutt
Saksforelegg av 23.5.2005
Sak nr. 2005/2037

 

 

 

 

 

Vedtak:

 

 

Professor Karl-Henning Kalland ansettes i samsvar med universitetslovens § 30a. som instituttleder ved Gades institutt for en periode for fire år fra 01.08.2005.

 

 

 

 

 

c)

Instituttleder ved Institutt for kirurgiske fag
Saksforelegg av 23.5.2005
Sak nr. 2005/3171

 

 

 

 

 

 

Vedtak:

 

 

Professor Leiv M. Hove ansettes i samsvar med universitetslovens § 30a. som instituttleder ved Institutt for kirurgiske fag for en periode for fire år fra 01.08.2005.

 

 

 

 

 

d)

Instituttleder ved Institutt for indremedisin
Saksforelegg av 23.5.2005
Sak nr. 2005/2070

 

 

 

 

 

Vedtak:

 

 

Professor Alfred Halstensen ansettes i samsvar med universitetsloven
§ 30a. som instituttleder ved Institutt for indremedisin for en periode for fire år fra 01.08.2005

 

 

 

 

 

e)

Instituttleder ved Institutt for klinisk medisin
Saksforelegg av 23.5.2005
Sak nr. 2005/2041

 

 

 

 

 

Vedtak:

 

 

Professor Nils Erik Gilhus ansettes i samsvar med universitetsloven § 30a. som instituttleder ved Institutt for klinisk medisin for en periode for fire år fra 01.08.2005.

 

 

 

 

59

 

Diverse orienteringssaker:

 

 

 

 

a)

Valg av styremedlemmer og dekaner
Saksforelegg av 30.5.2005
Sak nr. 2005/1853 A

 

 

 

 

b)

Årsmelding fra Den sentrale klagenemnd for 2004
Saksforelegg av 26.5.2005
Sak nr. 2005/5798 A

 

 

 

 

c)

Rapport om virksomheten i Unifob AS
Saksforelegg av 30.5.2005
Sak nr. 2005/5790 A

 

 

 

 

d)

Diverse referater o.l.
Saksforelegg av 23.-26.5.2005
Sak nr. 2005/1757 A

 

 

 

 

 

Styret tok sakene til orientering.

 

 

 

60

 

Fondsgaver og dekningsbidrag
Saksforelegg av 8.6.2005
Sak nr. 2005/4223 A

 

 

 

 

 

Vedtak:

 

 

Dekningsbidrag knyttet til prosjekter finansiert av fond/gaver som har utløst 25 % statlig tilleggskapital, dekkes av Universitetet i Bergen. Dette gjelder også Meltzerfondet og Fellesfondene.

 

 

 

 

61*

a)

Orienteringer

 

 

 

 

 

Rektor orienterte om ministerrådsmøtet i Bergen i fortsettelsen av Bologna-prosessen.

 

 

Universitetsdirektøren orienterte om:

  • at erfaringene fra valgavviklingen vil bli drøftet i et møte med Valgstyret og rektorkandidatene 15.6.2005
  • møte med Høgskolen i Bergen og Høgskolen i Sogn og Fjordane om studietilbud i musikkterapi.  Aktuelt å flytte tilbudet til enten Bergen eller Stavanger.
  • BB-bygget. Vannlekkasjene skyldes dels konstruksjonsfeil dels svakheter i byggearbeidet.  Både med lekkasjer og i Dyrestallen er utbedringer i gang.  Godt samarbeid med Statsbygg om utbedringene.  Totalt sett fungerer bygget bra.
  • Oppslag i BT 4.6.2005 om Universitetet i Bergen som medeier i oljeselskap beror på en misforståelse, da det er Unifob og ikke UiB som eier aksjene. Imidlertid reiser saken spørsmål om universitetsansattes deltakelse i kommersialisering.

 

 

 

 

b)

Spørsmål

 

 

 

 

 

Jette Christensen reiste spørsmål knyttet til normalfordeling i forbindelse med sensur.

 

 

 

62

 

Eventuelt

 

 

 

 

 

Kjetil Nygård fremmet en sak om særordning ved eksamen for en jusstudent.
Sak nr. 2005/4975

 

 

 

 

 

Vedtak:

 

 

Saken ble avvist.

 

 

Riksrevisjonen ved ekspedisjonssjef Jens Gunvaldsen, avd.direktør Tor Digranes, rådgiver Inger
Skjerven og førstekonsulent Alf Jøssang deltok i møtet fra og med kl 1100 til 1130.

 

28.6.2005