UNIVERSITETSSTYRET
UNIVERSITETET I BERGEN

 

PROTOKOLL fra møte i Universitetsstyret 28.4.2005.  Møtet ble holdt i styrerommet, Muséplass 1 og varte fra kl. 0930-1555.

 

Til stede fra Universitetsstyret:

 

Kirsti Koch Christensen, Rune Nilsen, Kari Blom, Jette Christensen, Ingvild Gilhus, Alfred Halstensen (til sak 27), Kjetil Nygård, Kjell Trengereid, Arne Skauge, Karen Melvær, Gunnar Öquist (fra sak 26),

 

 

Forfall:

Anne Lise Ryel, Thelma Kraft og Margareth Øvrum

 

 

Til stede for øvrig:

 

Viserektor for utdanning Leiv K. Sydnes.  Kåre Rommetveit og Sverre Spildo.  Hilde Hvidsten Bretvin, Per Gunnar Hillesøy og Mona Viksøy fra Kollegiesekretariatet.  Torny Aarbakke og Njord V. Svendsen fra Formidlingsavdelingen.  

 

I

 

Godkjenning av sakliste
Sak 32 ble behandlet etter sak 26 og saklisten ble godkjent med denne endringen.  Ingen saker ble meldt under eventuelt.

Saker merket med * ble behandlet i lukket møte.

 

 

 

II

 

Protokoll fra møte i Universitetsstyret 17.2.2005 (utsendt i brev av 7.3.2005)
Sak nr. 2005/4117 A

 

 

 

 

 

Det var ingen merknader til protokollen og den ble godkjent.

 

 

 

 

20

 

Fullmakt- og referatsaker
Oversikt av 20.4.2005
Sak nr. 2005/1819 A

 

 

 

 

 

Ingen merknad til saker avgjort etter fullmakt.

 

 

 

 

21

 

Konsernregnskap 2004
Saksforelegg av 20.4.2005. Kjell Bernstrøm orienterte muntlig.
Sak nr. 2005/1874 A

 

 

 

 

 

Vedtak:

 

 

Styret godkjenner konsernregnskapet for 2004.

 

 

 

 

22

 

Regnskap pr. 31.3.2005
Saksforelegg av 20.4.2005
Sak nr. 2005/4263 A

 

 

 

 

 

Vedtak:

 

 

Styret tar regnskapsrapport pr. 31. mars 2005 til etterretning.

 

 

 

 

23

 

Orienteringssak: Riksrevisjonen undersøkelse av virksomhetsstyringen ved universitetene
Saksforelegg av 12.4.2005
Sak nr.  2002/7550 A

 

 

 

 

 

Styret tok saken til orientering.

 

 

 

 

24

 

Rekruttering til faste vitenskapelige stillinger ved UiB – Rapport fra universitetets arbeid for å bedre kjønnsbalansen
Saksforelegg av 18.4.2005
Sak nr. 2004/1839 A

 

 

 

 

 

Vedtak:

 

 

Universitetsstyret tar saken til orientering.

 

 

 

 

25

 

Mentorprosjektet ved UiB – Sluttrapport med forslag om videreføring av mentorordningen
Saksforelegg av 18.4.2005
Sak nr. 2003/4395 A

 

 

 

 

 

Vedtak:

 

 

Styret tar rapporten fra Mentorprosjektet til orientering og ber om at det arbeides videre med en mentorordning i tråd med rapportens anbefalinger.

 

 

 

 

26

 

Forskningsmeldingen

 

 

 

 

a)

Orienteringer i tilknytning til Forskningsmeldingen
Saksforelegg 18.4.2005. Kristen Haugland gav en kort presentasjon av Forskningsmeldingen i møtet.
Sak nr. 2005/4223 A

 

 

 

 

 

Saken ble drøftet.

 

 

 

 

b)

Retningslinjer for bruk av offentlige midler utløst av gaver
Saksforelegg av 15.4.2005
Sak nr. 2005/4223 A

 

 

 

 

 

Vedtak:

 

 

1.          Offentlige midler som utløses av Forskningsfondet som følge av gaver fra privatpersoner og bedrifter og tilflyter universitetet, skal gå til grunnforskning. Bruken av midlene bør i størst mulig grad knyttes opp mot fagområder og formål lagt til grunn av donator.

2.          Midlene skal medvirke til å sikre en langsiktig finansiering av forskningen ved universitetet.

 

 

 

 

 

c)

Såkornfond
Saksforelegg av 25.4.2005
Sak nr. 2005/4223 A

 

 

 

 

 

Vedtak:

 

 

Styret slutter seg til at Universitetet i Bergen bidrar til etablering av et Såkornfond for finansiering av kommersialiserbare forskningsresultater slik at det fremgår av saksforelegget.

Styret vil komme tilbake til saken når resultatet av arbeidet med å etablere fondet er avklart.

 

 

 

 

27

 

Opptaksrammer for masterstudium studieåret 2005-2006
Saksforelegg av 14.4.2005
Sak nr. 2005/132 A

 

 

 

 

 

Vedtak:

 

 

1.      Styret fastset fylgjande øvre rammer for opptaket til høgare grad inkludert kvotestudentar for studieåret 2005-2006:

 

 

 

 

 

HF

255

 

 

MN

275

 

 

MED

100

 

 

OD

5

 

 

SV

250

 

 

PS

50

 

 

Sum

935

 

           

 

 

2.      Rektor og direktør får fullmakt til å justere opptaksrammene i samarbeid med kvart einskild fakultet.

 

 

 

 

 

3.      Styret ber om at det blir sett i verk tiltak for å få reelle studenttal på høgare grad og at den reglementsmessige heimelen for eventuelt å terminere studieretten for studentar med lang studietid blir vurdert nærare. Alle studentar på høgare grad bør få utdanningsplanar

 

 

 

 

28

 

Belønningssystemer knyttet til undervisning
Saksforelegg av 18.4.2005
Sak nr. 2004/6877 A

 

 

 

 

 

Vedtak:

 

 

Universitetsstyret har merket seg forslaget om belønningssystem for undervisning og ber om at det arbeides videre med sikte på et mer helhetlig system for resultatbelønning på institusjonsnivå hvor også forskningsdelen blir ivaretatt.

 

 

 

 

29

 

Utdanning: Resultatrapport for 2004
Saksforelegg av 14.4.2005
Sak nr. 2005/4178 A

 

 

 

 

 

Vedtak:

 

 

Ved planlegging av verksemda i haustsemesteret 2005 må fakulteta legge vekt på tiltak for å nå resultatmåla for 2005.

 

 

 

 

30

 

Prinsipp for vidare sentralisering av IT-tenester
Saksframlegg av 14.-18.4.2005.  Tilleggsnotat av 25.4.2005
Sak nr. 2005/3950 A

 

 

 

 

 

Vedtak:

 

 

Styret tar saka til orientering og støtter prinsippa for vidare sentralisering av IT-tenestene.

 

 

 

 

31

 

Ikrafttreden av ny universitets- og høyskolelov og nytt rektorat og styre
Saksforelegg av 13.4.2005
Sak nr. 2003/8485 A

 

 

 

 

 

Vedtak:

 

 

1.      Universitetsstyret tar den nye universitets- og høyskoleloven og departementets opplegg for iverksetting av denne til etterretning.

 

2.      Den fremlagte valgprotokollen for rektor- og prorektorvalget tas til etterretning

 

 

3.      Rektor og universitetsdirektør får fullmakt til å oversende til departementet forslagene på kandidater til vervene som eksterne styremedlemmer, basert på de foreliggende forslag og synspunktene som kom frem i møtet.

 

 

 

4.      Rektor og universitetsdirektør får fullmakt til avgi uttalelse i de høringsakene departementet vil fremme i tilknytning til endringer i sentrale forskrifter som følge av lovens ikrafttreden.

 

 

 

 

32

 

Forslag til nye regler for fakultets- og instituttorganene
Saksforelegg av 14.4.2005.  Tilleggsnotat av 20.4.2005
Sak nr. 2005/2574 A

 

 

 

 

 

Vedtak:

 

 

1.          ”Reglement for fakultetsorganene ved Universitetet i Bergen” vedtas i samsvar med universitetsdirektørens forslag. Reglementet trer i kraft 01.08.05.

 

2.          ”Normalregler for instituttene” vedtas i samsvar med universitetsdirektørens forslag. Normalreglene trer i kraft 01.08.05.

 

3.          Det historisk-filosofiske fakultet gis tillatelse til å videreføre den gjeldende sammensetningen av sitt fakultetsstyre og arbeidsutvalg for perioden 01.08.05 – 31.07.07.

 

4.          Det samfunnsvitenskapelige fakultet gis for perioden 01.08.05 – 31.07.09 tillatelse til å avvike fra reglene i § 2, 1. ledd i ”Reglement for fakultetsorganene ved Universitetet i Bergen, i samsvar med fakultetets eget forslag.

 

 

 

 

33

 

Årsmeldinger for 2004 fra Arbeidsmiljøutvalget og fra Bedriftshelsetjenesten
Saksforelegg av 18.4.2005
Sak nr. 2004/12158 A

 

 

 

 

 

Vedtak:

 

 

Styret tar årsmeldingene for 2004  fra Arbeidsmiljøutvalget og fra Bedriftshelsetjenesten til etterretning.

 

 

 

 

34

 

Forslag om UiB som rasismefri sone
Saksforelegg av 15.-20.4.2005
Sak nr. 2005/4079 A

Rektor fremmet forslag om at saken ikke skulle tas opp til votering

 

 

 

 

 

Vedtak:

 

 

Saken tas ikke opp til votering. 

 

 

 

Vedtatt med10 mot 1 stemme (Jette Christensen).

 

 

 

 

35

 

Diverse orienteringssaker:

 

 

 

 

a)

Div. referater o.l.
Saksforelegg av 5.-15.4.2004
Sak nr. 2005/1757 A

 

 

 

 

b)

Søknad fra Stiftelsen Hulen om støtte til utbedring av drift- og kontorlokale
Saksforelegg av 15.4.2005
Sak nr. 2005/2806 A

 

 

 

 

 

c)

Budsjett 2005: Omdisponering innenfor fakultetets rammer
Saksforelegg av 19.4.2005
Sak nr. 2004/6472A

 

 

 

 

 

Sakene ble tatt til orientering.

 

 

 

36*

a)

Orienteringer

 

 

 

 

 

Rektor oppfordret styrets medlemmer til å stille i 17. mai-prosesjonen.

 

 

 

 

 

Universitetsdirektøren orienterte om:

  • at Stortingets utdanningskomite kommer på besøk i mai
  • at innstillingen om ”Mer effektiv statlig bygge- og eiendomsforvaltning” nå foreligger og vil bli drøftet (kan leses på Moderniseringsdepartementets hjemmeside)
  • at det er inngått en samarbeidsavtale med ”Fiskeriforskning”
  • at det 24.05. vil være en markering i forbindelse med etableringen av en Japansk-norsk vennskapshage i Botanisk Hage på Milde
  • at statsråd Sponheim vil være hovedtaler på Arboretets dag 5.06.
  • at Bjerknessenteret og Senter for klimaforskning har inngått en samarbeidsavtale
  • at henvendelse om åpne lesesaler i pinsen vil bli imøtekommet

 

 

 

 

 

 

Prorektor informerte om at Lyngheisenteret er innstilt til EUs landskapspris. Han gav samtidig en kort orientering senteret.

 

 

 

 

b)

Spørsmål

 

 

 

 

 

Alfred Halstensen etterlyste sak om resultatmidler for dr.-grader

 

 

 

 

 

Eventuelt

 

 

 

 

 

Det var ingen saker under eventuelt, men Styret hadde en omvisning v/Kari Garnes og Ane Landøy i det rehabiliterte bygget for UB.

Videre ga Christen Soleim en muntlig orientering om søkertallene i fm studentopptaket og Rønnaug Tveit orienterte om Karrieresenteret.

 

 

  

3.-6.05.05/mv-hhb