UNIVERSITETSSTYRET
UNIVERSITETET I BERGEN

 

PROTOKOLL fra møte i Universitetsstyret 17.2.2005.  Møtet ble holdt på Solstrand Hotel og Bad og varte fra kl. 0900-1430.

 

Til stede fra Universitetsstyret:

 

Kirsti Koch Christensen, Rune Nilsen, Kari Blom, Jette Christensen, Ingvild S. Gilhus, Alfred Halstensen, Thelma Kraft, Kjetil Nygård,  Margareth Øvrum, Gunnar Øquist .

 

 

Forfall:

Annel Lise Ryel og Arne Skauge

 

 

Til stede for øvrig:

 

Viserektor Leiv K. Sydnes. Kåre Rommetveit og Sverre Spildo. Hilde Hvidsten Bretvin, Per Gunnar Hillesøy, Mona Viksøy fra Kollegiesekretariatet.  Torny Aarbakke og Njord V. Svendsen fra Formidlingsavdelingen.

 

 

 

I

 

Godkjenning av sakliste
Det ble foretatt enkelte endringer i rekkefølgen på saklisten som ble godkjent med disse justeringene.
Ingen saker under eventuelt.
Saker merket med *ble behandlet i lukket møte.

 

 

 

 

II

 

Protokoll fra møte i Universitetsstyret 25.11.2004 (utsendt i brev av 29.11.2004)
Sak nr. 2004/2704 A

 

 

 

 

 

Ingen merknader til protokollen og den ble godkjent.

 

1

 

Fullmakt- og referatsaker
Oversikt av 8.2.2005
Sak nr. 2005/1819 A

 

 

 

 

 

Ingen merknader til refererte fullmaktsaker.

 

2

 

Orienteringssak: Tildelingsbrev 2005 fra UFD
Saksforelegg av 3.2.2005
Sak nr. 2003/9521 A

 

 

 

 

 

Styret tok saken til orientering.

 

 

 

3

 

Foreløpig regnskap 2004
Saksforelegg av 9.2.2005. Ny versjon av årsregnskap 2004 ble delt ut i møtet.
Sak nr. 2004/4335 A

 

 

 

 

 

Vedtak:

 

 

Styret tar det foreløpige regnskapet for 2004 til etterretning.

 

 

 

 

4

 

Styrets årsberetning 2004
Saksforelegg av 7.2.2005.  Ny versjon av årsberetning datert 14.2.2005 ble delt ut i møtet.
Sak nr. 2005/1874 A

 

 

 

 

 

Vedtak:

 

 

Styret godkjenner fremlegget til Styrets årsberetning for 2004 og gir rektor og universitetsdirektør fullmakt til å fullføre dokumentet i samsvar med Styrets behandling og videre bearbeidelse av rapporterte resultater fra fakultetene.

 

 

 

 

5

 

Budsjettforslag for 2006
Saksforelegg av 7.2.2005
Sak nr. 2004/11357 A

 

 

 

 

 

Vedtak:

 

 

Rektor og universitetsdirektør får fullmakt til å utarbeide budsjett-dokumentet etter Utdannings- og forskningsdepartementets mal på grunnlag av vedlagte saksforelegg og de innspill og prioriteringer som er fremkommet i møtet.

 

 

 

 

6

 

Avsetninger til investeringer i bygg 2005/2006
Saksforelegg av 4.-8.2.2005
Sak nr. 2005/1815 A

 

 

 

 

 

Vedtak:

 

 

Styret tok saken til orientering.

 

 

 

7

 

Universitetets eksternfinansierte virksomhet
Saksforelegg av 10.02.2005
Sak nr. 2005/1940 A

 

 

 

 

 

Vedtak:

 

 

Styret vedtar den foreslåtte tiltaksplanen for utvikling av den eksternt finansierte virksomheten ved UiB.

 

 

 

8

 

Studenthuset Det Akademiske Kvarter – Arealutvidelse (DAK II)
Saksforelegg av 31.1.2005

Sak nr. 2004/5440 A

 

 

 

 

 

Vedtak:

 

 

1.          Styret godkjenner det foreslåtte romprogrammet for DAK II.

 

2.          Styret ber universitetsdirektøren arbeide videre med saken i tråd med innstillingen fra Romprogramkomiteen.

 

 

 

 

9

 

Evaluering av studentmottak
Saksforelegg av 3.2.2005.
Sak nr.2004/4131 A

 

 

 

 

 

Vedtak:

 

 

Universitetsstyret tar saken til orientering og slutter seg til de foreslåtte tiltakene.

 

 

 

 

10

 

Strategisk plan for UiB: Utdanning
Saksforelegg av 2.-8.2.2005.  Brev av 15.2.2005 fra Utdanningsavdelingen ble delt ut i møtet.
Sak nr. 2004/2174 A

 

 

 

 

 

Vedtak:

 

 

Universitetsstyret slutter seg til hovedpunktene i det fremlagte forslag til utdanningsstrategi for UiB. Strategien blir en del av den strategiske planen for UiB sammen med forsknings- og formidlingsstrategien, og den endelige behandling i styret vil skje når de ulike elementene i strategiplanen legges frem samlet.

 

 

 

 

11

 

Strategisk plan for UiB: Formidling
Saksforelegg av 28.1.2005. 
Sak nr. 2004/11955 A

 

 

 

 

 

Vedtak:

 

 

Universitetsstyret slutter seg til hovedpunktene i det fremlagte forslag til formidlingsstrategi for UiB. Strategien blir en del av den strategiske planen for UiB sammen med forsknings- og utdanningsstrategien, og den endelige behandling i Styret vil skje når de ulike elementene i strategiplanen legges frem samlet.

 

 

 

 

12

 

Årsmelding 2004/årsplan 2005 for universitetets interne revisjon og andre tilsyn
Saksforelegg av 26.1.-4.2.2005
Sak nr. 2005/1099 A

 

 

 

 

 

Vedtak:

 

 

1.      Den fremlagte årsmelding for 2004/årsplan for 2005 for internrevisjon, herunder IKT-sikkerhet og HMS, og redegjørelsen fra revisjonsteamet, tas til etterretning.

2.      Universitetsstyret har videre merket seg resultatet av gjennomgangene i regi av Riksrevisjonen og Datatilsynet og oppfølgingen av disse.

 

 

 

 

13

 

Endringer i ”Valgreglement for Universitetet i Bergen”
Saksforelegg av 8.-9.2.2005.  Tilleggsnotat av 15.2.2005 ble delt ut i møtet.
Sak nr. 2004/12455 A

 

 

 

 

 

Vedtak:

 

 

1. Universitetsstyret skal ha denne sammensetningen:

 

a) rektor

b) to representanter for fast tilsatte i undervisnings- og forskerstilling,

c) en representant for midlertidig tilsatte i undervisnings- og forskerstilling

d) to representanter for studentene

e) én representant for teknisk og administrativt tilsatte

f) fire eksterne representanter

 

2. For øvrig vedtas endringene i ”Valgreglement for Universitetet i Bergen”, i samsvar med forslagene fra universitetsdirektøren av 08.02. og 15.02.05.

 

3. Vedtakene i pkt. 1 og 2 ovenfor trer i kraft straks.

 

 

 

 

14

 

Valgene til universitetets organer i 2005
Saksforelegg av 7.2.2005
Sak nr. 2005/1853 A

 

 

 

 

 

Vedtak:

 

 

1. Valg av rektor og prorektor for perioden 01.08.05 – 31.07.09 avsluttes den 14. april 2005.

 

2. Ved rektor- og prorektorvalget vektes stemmene slik:

 

For tilsatte i undervisnings- og forskerstillinger:                        59%

For tilsatte i tekniske og administrative stillinger:           16%

For studenter:                                                                       25%

 

3. Valg av medlemmer til universitetsstyret avsluttes den 12. mai 2005 for gruppe C og den 19. mai 2005 for gruppe A og B.

 

For øvrig tar styret saken til orientering.

 

 

 

 

15

 

Fordeling av arbeidstid ved universiteter og høyskoler.  Delegering av myndighet
Saksforelegg av 4.2.2005
Sak nr 2005/722 A

 

 

 

 

 

Vedtak:

 

 

Styret ber om at departementets delegasjonsvedtak følges opp ved at det utarbeides interne retningslinjer om fordeling av arbeidstid for tilsatte i undervisnings- og forskningsstillinger.

 

 

 

 

16

 

Framtidig ledelses- og organisasjonsstruktur ved Det samfunnsvitenskaplige fakultet
Saksforelegg av 3.2.2005
Sak nr. 2005/1468 SV

 

 

 

 

 

Vedtak:

 

 

Det samfunnsvitenskapelige fakultet gis anledning til å lyse ut stillingene som instituttledere ved 6 institutter med sikte på tilsetting m.v.f. 01.08.05 for en åremålsperiode på fire år.

 

 

 

 

17

 

Den Norske Banks jubileumsfond til Universitetet i Bergen – Innstilling
Saksforelegg av 25.1.-1.2.2005.
Sak nr.: 2005/665 A

 

 

 

 

 

Rektor fratrådte under behandling av denne saken.

 

 

 

 

 

Vedtak:

 

 

Under henvisning til § 6 i statuttene for Den norske Banks jubileumsfond til Universitetet i Bergen, innstiller Universitetsstyret overfor Fondsstyret at det av fondets disponible kapital stilles til rådighet:

 

1.         Inntil NOK 80 000,- for Universitetet i Bergen til portrett av rektor.

2.         NOK 40 000 til en jubileumsbok for Griegakademiet – Institutt for musikk, under de forutsetninger som er satt i saksforelegget.

 

 

 

 

18

 

Diverse orienteringssaker:

 

 

 

 

a)

Bergens medisinske forskningsstiftelse og Bergens forskningsstiftelse – Oppnevning av styremedlemmer
Saksforelegg av 3.2.2005
Sak nr. 2005/1 A

 

 

 

 

b)

Årsmelding fra Redelighetsutvalget
Saksforelegg av 8.2.2005
Sak nr. 2005/1816 A

 

 

 

 

c)

Diverse referater o.l.
Saksforelegg av 10.-27.1.2005
Sak nr. 2005/1757 A

 

 

 

 

 

Universitetsstyret tok sakene til orientering.

 

 

 

19*

a)

Orienteringer

 

 

 

 

 

Ingen saker.

 

 

 

 

b)

Spørsmål

 

 

 

 

 

Ingen saker.

 

 

 

 

 

Eventuelt

 

 

 

 

 

Ingen saker.

 

 

Christen Soleim gav en kort orientering rundt studentmottaket, samt en presentasjon av de nye informasjonsbrosjyrene til UiB.

 

Ernst & Young ved Frank Helland og Karl Erik Svanevik redegjorde for internrevisjonens arbeid i 2004 og planene for 2005. 

 

 

 

21-22.2.2005/mv